Download Advances in Variable Structure and Sliding Mode Control by Christopher Edwards, Enric Fossas Colet, Leonid Fridman PDF

By Christopher Edwards, Enric Fossas Colet, Leonid Fridman

Sliding Mode keep watch over is famous as a good instrument to layout controllers that are powerful with admire to uncertainty. The ensuing controllers have low sensitivity to plant parameters and perturbations and make allowance the potential for decoupling the unique plant procedure into elements of decrease measurement. furthermore many controllers make sure finite time convergence to the switching floor and will be straightforwardly carried out. notwithstanding, as well as this conventional region of exploitation, sliding mode strategies are being more and more deployed for the layout of observers for estimation and identification.

Many of the chapters during this booklet are according to expansions of chosen displays from the eighth IEEE overseas Workshop on Variable constitution platforms VSS'04, which was once held in Barcelona, Spain in September 2004. The editors have attempted to spot the major contributions from this workshop, which outline the cutting-edge, symbolize new instructions construction on latest paintings, and spotlight new rising software areas.

Show description

Read or Download Advances in Variable Structure and Sliding Mode Control PDF

Best system theory books

Stochastic Differential Equations

This booklet provides an creation to the elemental conception of stochastic calculus and its functions. Examples are given during the textual content, in an effort to encourage and illustrate the idea and convey its significance for lots of functions in e. g. economics, biology and physics. the fundamental concept of the presentation is to begin from a few uncomplicated effects (without proofs) of the simpler instances and increase the idea from there, and to be aware of the proofs of the better case (which however are frequently sufficiently common for lots of reasons) to be able to have the capacity to succeed in speedy the elements of the idea that's most vital for the purposes.

Algebraic Methods for Nonlinear Control Systems (Communications and Control Engineering)

It is a self-contained advent to algebraic regulate for nonlinear structures compatible for researchers and graduate scholars. it's the first booklet facing the linear-algebraic method of nonlinear keep watch over structures in this type of targeted and huge type. It presents a complementary method of the extra conventional differential geometry and offers extra simply with a number of vital features of nonlinear platforms.

Hyperbolic Chaos: A Physicist’s View

"Hyperbolic Chaos: A Physicist’s View” provides fresh development on uniformly hyperbolic attractors in dynamical structures from a actual instead of mathematical viewpoint (e. g. the Plykin attractor, the Smale – Williams solenoid). The structurally reliable attractors take place robust stochastic homes, yet are insensitive to version of features and parameters within the dynamical platforms.

Fundamentals of complex networks : models, structures, and dynamics

Complicated networks corresponding to the web, WWW, transportation networks, strength grids, organic neural networks, and clinical cooperation networks of every kind offer demanding situations for destiny technological improvement. • the 1st systematic presentation of dynamical evolving networks, with many updated purposes and homework initiatives to reinforce learn• The authors are all very lively and recognized within the swiftly evolving box of advanced networks• advanced networks have gotten an more and more very important sector of analysis• provided in a logical, positive type, from simple via to complicated, studying algorithms, via to build networks and learn demanding situations of the longer term

Extra info for Advances in Variable Structure and Sliding Mode Control

Sample text

Perruquetti Ì ÓÖ Ñ º ÅÓÙÐ Ý ² È ÖÖÙÕÙ ØØ ´× ½ µ ÓÒ× Ö ×Ý×Ø Ñ ´ µ Û Ø Ü ×Ø× ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÙÒ Ø ÓÒ ÓÖ ×Ý×Ø Ñ ´ µ × Ø × Ý Ò ÓÒ¹ Ø ÓÒ ´ µ Û Ø ÔÓ× Ø Ú ¬Ò Ø ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÙÒ Ø ÓÒ Ö Ê ¼ Ê ¼ ÐÓ ÐÐÝ Ä Ô× ØÞ ÓÙØ× Ø ÓÖ Ò ×Ù Ø Ø ¼¾ ´¼µº Á Ø Ö ¯ Þ ¼ Ö ´Þ µ ·½ ÓÖ ×ÓÑ ¯ ¼¸ Ø Ò Ø ÓÖ Ò × ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð º ÅÓÖ ÓÚ Ö¸ Ø × ØØÐ Ò ¹ Ø Ñ Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ø Ò Ø Ð ÓÒ Ø ÓÒ× Ó Ø ×Ý×Ø Ñ ´ µ × Ø ×¬ × Î ´Üµ Þ Ì ´Üµ Á Ò Ø ÓÒ¸ Î × Ö´Þ µ ¼ Ö × ÒØ Ø Ò Ø ÓÖ Ò × ÙÒ ÓÖÑÐÝ ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð º Ê Ñ Ö ¾º ÇÒ Ñ Ý ÒÓØ Ø Ø ÓÒ Ø ÓÒ ´ µ × Ò ÕÙ Ð ØÝ ÓÖ ÐÐ Ü ¾ Î Ò ÐÐ Ú ¾ ´Üµ¸ Ø Ò Ø ÓÒ ÐÙ× ÓÒ Ó Ø ÓÖ Ñ × Ø Ø ÐÐ ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ò Ë ´Üµ Ö Ø ÓÖ Ò Û Ø Ø × Ñ Ê× ØØÐ Ò ¹Ø Ñ Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ø Ò Ø Ð Î ´Üµ Þ º ÆÓØ Ø Ø Ø × ÔÖÓ Ð Ñ Ó × ÓÒ Ø ÓÒ× Ó Ø ×Ý×Ø Ñ ´ µ Ì ´Üµ Ö´Þµ ¼ ÒÓØ ÓÐ ÓÖ ×Ý×Ø Ñ× Û Ø ÙÒ ÕÙ Ò ×× Ó ×ÓÐÙØ ÓÒ ÓÙØ× ÆÓÛ¸ Û Û ÒØ ØÓ Ú Ø ÓÒº Ü ÑÔÐ º ÓÒ× ÖØ Ò Ü ÑÔÐ Ù× Ò ÓÒÐÝ ÓÖ Òº ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÙÒ ¹ ×Ý×Ø Ñ Ü½ ܾ Ì Ø « Ö ÒØ Ð Ò ÐÙ× ÓÒ ××Ó Ü × Ò´Ü µ · × Ò´Ü µ ½ ¾ ½ ½ ܾ ¾ Ø ÛØ Ø ×Ý×Ø Ñ × Ü½ ¾ ܽ ¾ × Ò´Ü½ µ · ܾ ܾ ¾ Ë Æ ´Ü¾ µ ½ Û Ö Ë Æ × ¬Ò Ý ´½¾µº Ä Ø Ù× ÓÒ× Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ò ½ ¾ Ø ÓÒ Î ´Üµ ܽ · ܾ º ÓÖ ÐÐ Ú ¾ ܽ ¾ × Ò´Ü½ µ · ܾ ÓÐÐÓÛ Ò ÓÐ × · Î ´Ü Úµ Ü Ü ½ ½ ¾ ½ ËÓ Ø ×Ý×Ø Ñ × ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð º · ܾ × Ò´Ü½ µ ¾ ܾ ½ ¾ · ܾ Î ´Üµ ½ ¾ ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÙÒ ¹ Ë Æ ´Ü¾ µ ¸ Ø Ò Ø ¹Ì Ñ ËØ Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð ØÝ Ò ËØ Ð Þ Ø ÓÒ ËØ Ø Ó Ø Ð Þ Ø ÓÒ Ó ÖØ ¿ Ò Ó ÒØ Ö ØÓÖ× Ì × × Ø ÓÒ × Ø ØÓ Ø Ñ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð Øݸ Û × ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð Þ Ø ÓÒº Ï Ú ÐÓÔ ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð Þ Ø ÓÒ ÓÒØÖÓÐÐ Ö ÓÖ Ò Ó ÒØ Ö ØÓÖ× Û Ö Ò Ö× Ø ÐÓ× ¹ÐÓÓÔ ×Ý×Ø Ñ ÓÑÓ Ò ÓÙ× Û Ø Ò ØÚ Ö º ÁÒ Ø × × Ø ÓÒ¸ ÐÐ Ø ÔÖÓÓ × Ó Ø Ö ×ÙÐØ× Ù× Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ø ÓÖ Ñ Ú Ò Ò ¸ Ì ÓÖ Ñ ¾ º Ì ÓÖ Ñ º ËÙÔÔÓ× Ø Ø ×Ý×Ø Ñ ´¿µ × ÓÑÓ Ò ÓÙ× Ó Ö ¼¸ Ø Ò Ø ÓÖ Ò Ó ×Ý×Ø Ñ ´¿µ × ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð Ò ÓÒÐÝ Ø × ×ÝÑÔØÓØ ÐÐÝ ×Ø Ð º Ì ÔÖÓÓ Ó Ø × Ö ×ÙÐØ Ò ÓÙÒ Ò ¸ ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ½ Ò ½ º Ò ÜØ Ò× ÓÒ Ó Ø × Ö ×ÙÐØ ØÓ × ÓÒØ ÒÙÓÙ× ×Ý×Ø Ñ× × Ò Ö ÒØÐÝ Ú Ò Ò ¾¾ º Ï Ñ Ý Ð×Ó Ñ ÒØ ÓÒ Ö ×ÙÐØ ÓÒ ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð Þ Ø ÓÒ Ý ÓÙØÔÙØ ¹ Ò ½¿ º º½ Ì Ü ÑÔÐ Ó Ø ÓÙ Ð ÒØ Ö ØÓÖ Ò ÜÔÐ Ø × ÚÒ Ò ÓÖ Ø ÓÙ Ð ÒØ Ö ØÓÖ Ý Ù× Ò ÄÝ ¹ ÔÙÒÓÚ ÙÒ Ø ÓÒ ÓÖ Ø ÐÓ× ¹ÐÓÓÔ ×Ý×Ø Ñº Ä Ø Ù× Ú ÐÓÔ Ø × Ü ÑÔÐ º ÓÒ¹ × ÖØ ÓÙ Ð ÒØ Ö ØÓÖ Ü½ ܾ Ò Ø ÙÒ Ø ÓÒ Î ´Ü½ ܾ µ Û Ö « ´Ü½ ܾ µ ܾ Ù ´½¿µ « ¬ ¬ « ¬¬ ´«µ ¬¬ ¾ « · ܾ ´«µ · ½ ܾ ¿ « ¾ « ¾ ¿ « ¿ ¾ ¿ ܽ · ¾ ½ « ³¾ « ´Ü¾ µº Ì Ò Û ´ µ ¾ Ì ÓÖ Ñ º Ú Ø ´½ µ ÓÐÐÓÛ Ò Ø ÓÖ Ñ Ì ×Ý×Ø Ñ ´½¿µ × ÒÐÓ ÐÐÝÓ ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð Þ Ð ÙÒ Ö Ø ¬Ò Ý Ñ ÐÝ Ó ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÓÒØÖÓÐ Ù´¾«µ ¼ Ù´¾«µ ´Ü½ ܾ µ Ò Ø ³« ´Ü µ ³ «« ¾ ̾´«µ ´Ü½ ܾ µ ×ÙÖ ¦¾ × Ò Ð ×Ð Ò ×ÙÖ ½ « ´Ü½ ܾ µ ´ µ ¾ ×ÓÐÙØ ÓÒ ×Ø ÖØ Ò ÖÓÑ ´Ü½ ܾ µ ¾ ʾ × Ø ×¬ × × ØØÐ Ò ¹Ø Ñ Ó ÅÓÖ ÓÚ Ö¸ Ø ¾ « Ò « Î ´Ü½ ܾ µ ½¿ «« «µ ¾ ´½ ´Ü½ ܾ µ ¾ ʾ ÓÖ Ø « ´Ü½ ܾ µ ´ µ ¾ ×Ý×Ø Ñ ´½¿µº ¼ Ó 36 E.

Moulay and W. Perruquetti Û Ö Û ÒÓØ Ñ¼ ½ºÌ Ò Ø Ö Ü ×Ø ÓÒ×Ø ÒØ× Ð ¼ ÓÖ ½ Ò ×Ù Ø Ø Ø ÓÒØÖÓÐ Ù ´Üµ ÙÒ ´Üµ Ö Ò Ö× Ø ×Ý×Ø Ñ ´½ µ ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð ¸ Û Ö Ù¸ ½ Ò Ö ¬Ò × ÓÐÐÓÛ× Ù¼ Ù ·½ ´Ü½ ¼ Ð Ü ·½ µ ³ ·½ ³Ñ ¬ ´Ü ·½ µ ³¬ ´Ù ´Ü½ Ö ·½ · Ö ·½ Ñ ¬ Ü µµ ´½ µ Ò ½ ½ Ì ÔÖÓÓ Ó Ø × Ø ÓÖ Ñ × Ú Ò Ò ½¾ Ò × × ÓÒ º ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ ÔÖÓÚ Ø ×ÝÑÔØÓØ ×Ø Ð ØÝ Ò Ø ÓÑÓ Ò ÓÙ× ÔÖÓÔ ÖØݸ Ø ÙØ ÓÖ× Ú Ò ÜÔÐ Ø Ö ÙÖ× ¡Ú ½ ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÙÒ Ø ÓÒ Î Û × ÓÑÓ Ò ÓÙ× Ó Ö Ñ ½ ¬ ½ · ½ Ö Ò ¬Ò Ý Î ´Üµ Ï ´Üµ · Î ½ ´Ü½ Ü ½ µ Ò ½ Û Ö Î ´Ü µ Ü Ö Ï ´Üµ Ê³Ü ½· ¾ ½ ½ Î ½ Ü ÑÔÐ ´Ù ´Ü½ Ü ½ µµ Ñ ½ ½ ½ ´Ñ ½ ¬ ½ ·½µÖ ´Ñ ¾ ¬ ¾ ·½µÖ ½ Î ³Ñ ¬ ´×µ ³¬ ´Ù ´Ü ½ ½ ½ ½ ½ Ü µµ × ½ ½ º ÓÒ× Ö Ø Ö ¹ÓÖ Ö ×Ý×Ø Ñ Ü½ ܾ ܾ Ü¿ Ü¿ Ù Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø ÐÞÒ Ù ´Üµ ÓÒØÖÓÐÐ Ö× Ð ¿ Ò Ø Ò ÒØ ³ ¿ о ³ ½ ܽ · ܾ Ì Ñ Ò Æ ÙÐØÝ Ð × Ò Ø ØØ ØØ ÓÑÔÙØ Ð º Æ Ú ÖØ Ð ×׸ ÒÓØ Ø Ø Ø ×Ø Ô ´ ÒÝ ×ÙÆ ÒØ Ð Ö ÐÒ Û Ð×Ó ÛÓÖ × ÓÖ Ø ¬Ò Ø ÐÐÓÛ× ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ó Ø ÓÒØÖÓÐ Ù× Ò Ðº ÓÐÐÓÛ Ò ÓÖÑ · Ü¿ ÓÒ×Ø ¾ ØÑ ×ÙÆ ÒØ× Ð Òµ Û ÓÒØÖÓÐ ÒØ Ð Ö Ö ÒÓØ × ÐÝ Ò Ð × Ú Ò¸ Ð ÛÙºÌ × Ô Ö Ñ Ø Ö× Ò Ø ¹Ì Ñ ËØ Ì Ð ØÝ Ò ËØ ÓÑ ØÖ ÔÔÖÓ Ò ÓÖ Ö ÒØ Ö ØÓÖ Ü½ Ð Þ Ø ÓÒ ËØ Ø Ó Ø ÖØ Ü¾ ºº º ´½ µ ÜÒ ½ ÜÒ ÜÒ Ù × ¬Ò Ø Ø Ñ ×Ø Ð Þ Ð Ý Ù× Ò Ö ÐÐ ×ÓÑ ÔÖ Ð Ñ Ò ÖÝ Ö ×ÙÐØ׺ Ä ÑÑ ¾º Ü ×Ø× ´Ö½ Ò ÓÖ ÐÐ ÓÑ ØÖ ÔÔÖÓ ÖÒ ÜÒ µ ÖÒ · Ù ´Ü½ Ä ÑÑ ¿º ¾ ÄØÈ ×ÝÑÑ ØÖ ÔÓ× Ø Ú ×ÝÑÔØÓØ ÐÐÝ ×Ø Ð Ñ ØÖ Ü ×Ù Ø Ø ½ ¾ Ò ¾ º Ö×ظ Ð Ø Ù× ¾ ËÝ×Ø Ñ ´½ µ × ÓÑÓ Ò ÓÙ× Ó Ö Ò ÓÒÐÝ Ø Ö ÖÒ µ ¾ ´´¼ ·½µµÒ ×Ù Ø Ø Ö ·½ Ö · Û Ø ¾ ÒÖ Ò½ ÖÒ ¼¸ Ù ´ Ö½ ܽ Û Ö ¿ ¼º Ì ¾ È Ê · ÊÌ È È ÓÐÐÓÛ Ò ÕÙ Ð Ø × ÊÒ Ò ¼ ÒØÓ Ê ¼ Ò ¼ ¢ ËÒ ½¸ ÅÓÖ ÓÚ Ö¸ Ø ÙÒ Ø ÓÒ ´Üµ ´¼µ ¼º ´ µ Ö ÐÐ Ø ´Üµ × ×ÓÐÙØ ÓÒ Ó Ø Ò ÜØ Ò Ò Ö ÐÞ ½ Ò È ½ « ÓÑÓÖÔ ×Ñ ÖÓÑ ½ Ý ÓÒØ ÒÙ ØÝ ÓÒ ÊÒ Ý Ð ØØ Ò ÔÓÐ Ö ÓÓÖ Ò Ø ×º ÕÙ Ø ÓÒ Ê Ü¡Ì È Ê Ü¡ ÆÓÛ¸ Ð Ø Ù× Ö ÐÐ Ö ×ÙÐØ Ñ ØÖ Ü ´Ò ½ Ò ¾ ÓÒØÖÓÐ× ÈÒ ¼ ½ Á · Ú Ò Ò ¾ º Í× Ò Ê Ò Ñµ Ì ÓÖ Ñ ½¼º ¾ Ä Ø ¾ ´ ½ ¼µ Ò Ø Ò ÒØ Ö ØÓÖ ´½ µ × ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ù« ´Üµ ¬Ò Ø Ñ ØÖ Ü Ò Ê ¬Ò Ê ¸ Ì È Ü ÜÒ µ ½ ÛØ Ø « ¾ ÊÒ ×Ù Ø Ø ´«µ × ÀÙÖÛ ØÞ¸ Ð Þ Ð ÙÒ Ö Ø Ñ ÐÝ Ó ÓÒØ ÒÙÓÙ× « ´Üµ´Ò·½ µ Ü Ü Ü ¼ ¼ Ì Ñ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Ó Ø × Ñ Ø Ó × Ø ÒÓÛÐ Ó Ø ÙÒ Ø ÓÒ ´Üµº ÁÒ ¾ ¸ Ø × × ÓÛÒ Ø Ø Ø × ÔÓ×× Ð ØÓ ÒØÖÓ Ù Ò Ó × ÖÚ Ö Ó ´Üµ Û Ð Ú Ö× Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ×ÓÐÙØ ÓÒº 40 E.

Moulay and W. Perruquetti ÓÒ Ø ÓÒ× ÓÖ ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð ØÝ Ó ÓÒØ ÒÙÓÙ× ×Ý×Ø Ñ× Ö ÔÖ × ÒØ º ÁÒ Ë ¹ Ø ÓÒ ¸ Û ÓÒ× Ö ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð ØÝ Ó × ÓÒØ ÒÙÓÙ× ×Ý×Ø Ñ׺ Ï ÐÛØ « Ö ÒØ Ñ Ø Ó × ÓÖ ×ÓÐÚ Ò Ø ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð Þ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ó Ò Ó ÒØ Ö ØÓÖ× Ò Ë Ø ÓÒ º Ò ÐÐݸ Û Ð Û Ø Ø ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð Þ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ ÓÖ ÓÑÓ Ò ÓÙ× ×Ý×Ø Ñ× Ò Ë Ø ÓÒ º Ù ØÓ ×Ô Ð Ñ Ø Ø ÓÒ׸ Ø ÔÖÓÓ × Ó ÒÓØ ÔÔ Öº ¾ ¬Ò Ø ÓÒ× Ò ÆÓØ Ø ÓÒ× Ì ÖÓÙ ÓÙØ Ø ÔØ Ö Î × Ò ÓÔ Ò ÐÐ Ò ÊÒ Ò Ø ÙÐ ÒÓØ × Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ÒÓÖÑ Ü « × Ò ´Üµ Ü ¾ ʸ Ò ¾ ¼ ¡¡¡ ¼ ¼ ¡¡¡ ¼ ½ ¡¡¡ ¼ ºº º º º º º º º ¼ ¡¡¡ ½ ¼ ½ ¼ ºº º ¼ ´ «µ Ø ÓÖ ÓÓ Ó Ø ÓÖ Ò Ò ÊÒ ¸ Ø ÙÒ Ø Ò ÒÓÖÑ Ó ÊÒ º ÓÖ Ú ØÓÖ ×Ô ¸ ¬Ò ÓÒ Ø × ×Ô º Ï ÒÓØ ³« ´Üµ «½ «¾ «¿ ¿ ºº º «Ò «Ò µ Ò Ó ´ µ Ø ÓÑÔ Ò ÓÒ Ñ ØÖ Ü ØØ ØÓ « ´«½ ÓÒÚ Ü × Ø ÓÒØ Ò Ò Ø × Ø º ÙÒ Ø ÓÒ Ú Ê ¢Î Ê × Ð Ñ Ú ´Ø Ý µ ¼ ÙÒ ÓÖÑÐÝ Ò Øº ÐÓ× Ý ×Ñ ÐÐ ×Ø Ö × ÒØ ¼ Ä Ø Ù× Ö ÐÐ Ø ¬Ò Ø ÓÒ Ú Ò Ò ¾ × Ø Ú ÐÙ ÙÒ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ú ØÓÖ ×Ô ØÓ Ø Ú ØÓÖ ×Ô × ÙÒ Ø ÓÒ Ø Ø Ñ Ô× Ü ¾ ØÓ ×Ù × Ø ´Üµ Ó º × ÙÔÔ Ö × Ñ ¹ ÓÒØ ÒÙÓÙ× ´Ù × µ ÓÖ ÐÐ Ü ¾ Ò ¯ ¼¸ Ø Ö Ü ×Ø× Æ ¼ ×Ù Ø Ø Ü Ý Æ µ ´Ýµ ´Üµ · ¯ Û Ö × Ø ÓÔ Ò ÙÒ Ø ÐÐ Ò ¸ Ò ÓÒ×Ø ÒØ Ð ¼ ×Ù Ø Ø ÓÖ ÐÐ Ü Ü¼ ¾ ¸ × Ä Ô× ØÞ Ø Ö Ü ×Ø× ´Ü¼ µ · Ð Ü Ü¼ ´Üµ ÙÒ Ø ÓÒ Ü ÊÒ × ×ÓÐÙØ ÐÝ ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÓÖ ÐÐ ¯ ¼¸ Ø Ö Ü ×Ø× Æ ¼ ×Ù Ø Ø¸ È ÓÖ ÒÝ ÓÙÒØ Ð ÓÐÐ Ø ÓÒÈÓ × Ó ÒØ ×Ù ÒØ ÖÚ Ð× ×Ù Ø Ø ´ µ Æ ¸ Û Ú Ü´ µ Ü´ µ ¯º Ì ¬Ò ÙÔÔ Ö Ö Ý Ø Ö Ø ÓÒ Ð · Á × ÐÓ ÐÐÝ Ä Ô× ´Ü Ú µ Ò ÖÚ ØÚ × Ó Ð Ñ ×ÙÔ ¼· Ú¼ Ú ØÞ¸ ÓÒ Ñ Ý ÒÓØ ÙÒ Ø ÓÒ ´Ü · Ú ¼ µ ´Üµ Ø Ø ÊÒ Ê × Ò Ø ¹Ì Ñ ËØ · Ð ØÝ Ò ËØ ´Ü Ú µ Ð Ñ ×ÙÔ Ð Þ Ø ÓÒ ËØ Ø Ó Ø ÖØ ¾ ´Ü · Ú µ ´Üµ ¼· Ö ´Üµ Ú ´× ¾ µº × ÓÒØ ÒÙÓÙ×ÐÝ « Ö ÒØ Ð ¸ Ø Ò · ´Ü Ú µ Á Î Î Ê × ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÙÒ Ø ÓÒ¸ Î × Ø ÙÔÔ Ö¹Ö Ø Ò Ö Ú Ø Ú Ó Î ÐÓÒ Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ó Ò Ü Ø Ø × Î ´Üµ · ´Î ØÞ Ø Ü ¾ Î ¸ Ø Ò Ä Ô× Ð Ñ ×ÙÔ Î Æ Æ Ü µ ´¼µ Î ´Üµ Ü ¾ ÊÒ ´Üµ ´¿µ Ü´ Î Æ µ Ü ´¼µ ¼· Ð Ñ ×ÙÔ Á Î × ÐÓ ÐÐÝ ´Üµµ Î ´Üµ Î ´Ü · ¼· Ò Î × ÓÒØ ÒÙÓÙ×ÐÝ « Ö ÒØ Ð Ø Ü ¾ Î ¸ Ø Ò Î ´Üµ ÖÎ ´Üµ ´Üµ º × × Ù×ØÓÑ ÖÝ Ò ÓÒØÖÓÐ Ø ÓÖݸ ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÙÒ Ø ÓÒ Î ÓÖ Ø ×Ý×Ø Ñ ´¿µ × ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÔÓ× Ø Ú ¬Ò Ø ÙÒ Ø ÓÒ ×Ù Ø Ø Î × Ò Ø Ú ¬Ò Ø º Ì Ä Ö Ú Ø Ú Ó Î ÊÒ Ê ÐÓÒ ÊÒ ÊÒ × ¬Ò Ý Î ÊÒ Ä ÙÒ Ø ÓÒ Î × Ù×٠и Î ½ ´Ã µ × ÓÑÔ Øº ÄØ Ñ Ò ÓÐ ÊÒ Î Ê Ó Ø ´Üµ ÙÒ Ø ÓÒ ×Ù ´Üµ Ø Ø ´¼µ ¼¸ Ø ¼ ÐÐ ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ó Ø ×Ý×Ø Ñ ´¿µ ÓÒÚ Ö Ò ÐÐݸ Ø ×Ý×Ø Ñ Ú Ò Ò ÕÙ Ø ÓÒ ´¿µ × ÓÑÓ Ò ÓÙ× Ó Ü ×Ø× ´Ö½ ÖÒ µ ¾ ´´¼ ·½µµÒ ×Ù Ø Ø ´ Ö½ ܽ ʸ ÓÖ Ú ÖÝ ÓÑÔ Ø × Ø Ã ×Ý×Ø Ñ ´¿µ ½º ¦ × ÒÚ Ö Òظ ¾º ¦ × ØØÖ Ø Ú Ò ¬Ò Ø ¹Ø Ñ Ø × Ø ¦ Ò ¬Ò Ø ¹Ø Ñ º Ø Ö Ð Ü ¾ ÊÒ ¦ ¿ ÖÎ ´Üµ Ê × ÔÖÓÔ Ö « Ö ÒØ Ð ×Ð Ò ×ÙÖ × Ò Ê Ä Î ´Üµ ÖÒ ÜÒ µ Ö· ´Ü½ ØÓ Ö ÜÒ µ ¼º Ì ÕÙ ÒØ Ø × ´Ö½ ÖÒ µ Ö Ø Û Ø× Ó Ø ×Ý×Ø Ñ ´¿µº ¬Ò Ø ÓÒ× ÓÒ ÖÒ Ò Ø ×Ø Ð Øݸ Ø ÙÒ ÓÖÑ ×Ø Ð Øݸ Ø ×ÝÑÔØÓØ Ð ØÝ Ò Ø ÙÒ ÓÖÑ ×ÝÑÔØÓØ ×Ø Ð ØÝ Ò ÓÙÒ Ò ½ º ÓÖ ÐÐ ×Ø ¿ ×ÙÆ ÒØ ÓÒ Ø ÓÒ ÓÖ ¦ ØÓ ÛØ ¼ « Ò ´Ü µ ´Ü µ ½ ´× ¾¿ µº Ð ×Ð Ò ×ÙÖ ´Ü µ « Ê × Ø Ø ÓÖ ÐÐ Ü ¾ Ò ¸ 26 E.

Download PDF sample

Rated 4.62 of 5 – based on 20 votes